‘ม.ศรีปทุม’ตั้งสถาบันนวัตกรรมฯ พัฒนาอาจารย์-นศ.พันธุ์ใหม่

‘ม.ศรีปทุม’ตั้งสถาบันนวัตกรรมฯ พัฒนาอาจารย์-นศ.พันธุ์ใหม่

ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดตั้ง สถาบันนวัตกรรมและวิทยาการการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอาจารย์ และนักการศึกษาพันธุ์ใหม่ หรือ “Academy Of Innovative Teaching (AIT) เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศด้วยการศึกษาที่เน้นผลลัพท์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ใน 4 ด้าน ได้แก่

  • ด้านความรู้ (Knowledge)
  • ด้านทักษะ (Skills)
  • ด้านจริยธรรม(Ethics)
  • ด้านคุณลักษณะ (Character)

โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนผ่านหลักสูตร ให้มีเทคนิคและทักษะการสอนที่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและพฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป ในปัจจุบัน

‘ม.ศรีปทุม’ตั้งสถาบันนวัตกรรมฯ พัฒนาอาจารย์-นศ.พันธุ์ใหม่

ดร.บุษบา กล่าวต่อว่า การลงมือปฎิบัติไปพร้อมกับการเรียนการสอนนั้น จะส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจในหลักการและทฤษฎี ไปพร้อมๆ กับการเรียนในชั้นเรียน แต่การสอนโดยการใช้ Activities Base Learning เพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอต่อการสร้างความเข้าให้ผู้เรียนได้

ดังนั้นสถาบัน AIT จึงออกแบบหลักสูตรเพื่อช่วยให้ผู้สอนมี 4 เรื่องสำคัญ ได้แก่ ผู้สอนเข้าใจพฤติกรรมและทัศนติของผู้เรียน การใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน การเลือกใช้เครื่องมือหรือสื่อประกอบการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน และ วิธีการประเมินผู้เรียนที่มีความหลากหลายตามสภาพจริง ซึ่งขณะนี้ผู้เข้าอบรมรุ่นแรกกำลังสำเร็จในหลักสูตรดังกล่าว และจะมีรุ่นต่อๆ ไปในเร็วๆ นี้

ด้าน รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในฐานะผู้ออกแบบและรับผิดชอบดูแลหลักสูตรอาจารย์และนักการศึกษาพันธุ์ใหม่ของสถาบัน กล่าวว่า จากการวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้สอนในปัจจุบันพบว่า ความสามารถในการเป็นผู้สอนแบบ Active Learning ให้ได้ทั้งความรู้และทักษะที่จำเป็น สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้ จะประกาศรับรุ่นที่ 4 ผ่านหน้า เพจ Academy of Innovative Teaching : AIT ในช่วยปี 2566

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ raintonbridge.com

UFA Slot

Releated